الیزابت رافائل

الیزابت رافائل

عن الكاتب
«الیزابت رافائل» مادری خانه دار است، و «کرم کتاب» است، و «کوفته های متصا»ی بی نظیر می پزد.