گیل ریخ

گیل ریخ

عن الكاتب
«گیل ریخ» نویسنده کتابی است به نام «اگر تو قصه من را بنویسی» که به کودکان می آموزد چگونه با مفاهیمی نظیر زندگی، عشق، و از دست دادن کنار بیایند. همچنین از بنیانگزاران شرکت بازاریابی آنلاین مدیریت عظمت است. پیش از این معاون مدیریت تولید انسر-دات-کام بوده. از سخنرانان محبوب کنفرانس های بازاریابی آنلاین در سراسر جهان است.