تاد ریچمن

تاد ریچمن

عن الكاتب
«تاد ریچمن» مشاور مالی و مدیریتی یک شرکت در نیویورک است. وی در چندین سازمان حامی اسرائیل و یهودیان، از جمله «آیپک» و فدراسیون یهودیان نیویورک (UJA-Federation of New York) فعال است. وی پیش از این مدیر اجرایی «آیپک» و «کنگره یهودیان آمریکا» بوده. در ۱۹۹۰ از جمع آوران کمک مالی برای کمپین های کنگره، به عنوان مشاور دموکراتیک بود. اخیرا برای فعالیت هاش در حمایت از حیات و جامعه یهود از سوی UJA-Federation of New York جایزه گرفت و مورد تقدیر وارد شد.