رئوبن ریولین

رئوبن ریولین

عن الكاتب
رئیس جمهور اسرائیل