میشل روجاس-تال

میشل روجاس-تال

عن الكاتب
میشل روجاس-تال مدیر مطالعات «جوامع یهودی در سراسر جهان» (به غیر از اسرائیل) انجمن «همراه ما باش» (StandWithUs)، است و به همین خاطر با فعالان زیادی در سراسر جهان در ارتباط است. وی سفرهای زیادی به کشورهای گوناگون جهان کرده و از سخنرانان معتبر کنفرانس های بیشماری بوده است. از اعضای آر.او.ای و عضو هیات علمی بنیاد «جری ساینفلد» است.