جک روزن

جک روزن

عن الكاتب
«جک روزن»، رئیس کنگره یهودیان آمریکا است.