اریک روزنمن

اریک روزنمن

عن الكاتب
«اریک روزنمن» از مدیران کمیته «CAMERA» در واشنگتن است، کمیته معطوف به دقت نظر گزارشات آمریکا در امور خاورمیانه. وی سردبیر پیشین « B'nai B'rith»، مجله ماهانه بین المللی یهودیان است.