باب روزنشاین

باب روزنشاین

عن الكاتب
«باب روزنشاین» کارآفرین آمریکایی-اسرائیلی است که در اورشلیم زندگی می‌کند.