اریک راس

اریک راس

عن الكاتب
«اریک راس» که زاده ویسکانسن در آمریکا است، راهبی دومینیکنی است که در لهستان اقامت دارد و مدام به اسرائیل سفر می کند. مدرک الهیات از دانشگاه فریبورک دارد، و در مرکز مطالعاتی دومینیکن در کرکو تدریس می کند. از فعالان گفتمان میان یهودیت و مسیحیت در آمریکا، لهستان، و اسرائیل است. در این نشریه با اجازه مافوق مذهبی خود می نویسد.