حاج رستمبگلو محمدرضا

عن الكاتب
محمدرضا حاج رستمبگلو شاعر، نویسنده، جامعه شناس، پژوهش گر، زبانشناسی، اسطوره شناسی فلسفه نجوم بیولوژی. مدتی نیز توسط ماموران امنیتی ایران بازداشت شد.