مردیت راتبارت

مردیت راتبارت

عن الكاتب
«مردیت راتبارت» از مدیران سازمان «بچهها برای صلح» اورشلیم (Kids4Peace Jerusalem) است. فوق لیسانس توسعهی اجتماعی از دانشگاه عبری اورشلیم و فوق لیسانس سیاست، فلسفه و اقتصاد از دانگشاه پیتزبورگ آمریکا. پیش از این با وزارت دفاع اسرائیل، آژانسهای بین المللی دولتی، انجیاوهای ایالات متحده، اسرائيل و تشکیلات خودگردان فلسطینی و از جمله در پروژههای مردمی و ملی و بینالمللی همکاری میکرده است. وی در پنسیلوانیا بزرگ شده و به مدرسه یهودی رفته و در جنبشهای جوانان یهودی رفورمیست و کمپهای تابستانی شرکت کرده و اکنون با همسر و فرزندانش در اورشلیم ساکن است.