ویات روی

ویات روی

عن الكاتب
«ویات روی» از نمایندگان پیشین مجلس در استرالیا است و معاون وزیر نوآوری بوده است. در ۲۰۱۲، هنگامی که فقط بیست سال داشت، جوانترین نماینده‌ی مجلس در تاریخ استرالیا شد. اکنون به عنوان مدیر غیراجرایی یک کمپانی استرالیایی است که در شرکت‌های تازه تأسیس فناوری سرمایه‌گذاری می‌کند.