حنان روبین

حنان روبین

عن الكاتب
«حنان روبین» از اعضای شورای شهر اورشلیم است و از بنیانگزاران «اورشلیم، بیدار شو» (Wake up Jerusalem)، یک جنبش اجتماعی سیاسی در اسرائیل برای جوانان.