یوناتان ساکس

یوناتان ساکس

عن الكاتب
خاخام لرد «یوناتان ساکس» از رهبران جهانی مذهبی است، فیلسوف، و نویسنده‌ی بیش از ۲۵ کتاب است و صدای اخلاقیات زمانه‌ی ماست. تا اول سپتامبر ۲۰۱۳ به عنوان خاخام ارشد مجمع متحد عبری کشورهای مشترک‌المنافع بود و این مقام را به مدت ۲۲ سال حفظ کرده بود. آثار وی را در وبسایت رسمی‌اش می‌توان مطالعه کرد: www.rabbisacks.org