فرزان صفائیان

فرزان صفائیان

عن الكاتب
فرزان صفائیان مدیر مسئول سایت خبری کیهان نوین و فعال سیاسی ساکن نروژ