امید صفری

عن الكاتب
امید صفری یک ایرانی است که بدنبال انتقاد از جمهوری اسلامی سه بار به زندان افتاد، کشور خود را ترک کرد. او در حال حاضر ساکن هلند است و از سوی کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل، به او پناهندگی اعطا شده است.