ساقی قهرمان

عن الكاتب
«ساقی قهرمان»، مادر، شاعر، نویسنده، دگرباش جنسیتی، بی‌جنسیت، کنشگر حقوق جنسی و جنسیتی است. در ۱۹۸۴، به دنبال فعالیت در تشکیلات زنان حزب تودهٔ ایران، به ترکیه گریخته و سپس به پناهندگی به کانادا رفته و اکنون شهروند این کشور است. از او چهار مجموعهٔ شعر و یک مجموعه داستان کوتاه در نشر افرا منتشر شده است. مجموعهٔ آثار او در وبسایت‌-های شخصی او در دسترس است. https://saghi-ghahraman.org https://ghahraman-saghi.org Instagram: @saghi.ghahraman