ایلای سالتزمن

عن الكاتب
دکتر «ایلای سالتزمن» از استادان مهمان مطالعات اسرائیل دانشگاه مریلند، کالج پارک، در آمریکا و از اعضای شورای «میتویم» مؤسسهٔ مطالعات سیاست خارجی منطقه ای در اسرائیل است.