دیوید سارنا

دیوید سارنا

عن الكاتب
«دیوید سارنا» از نویسندگان پیشین روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» و «تایم آوت اسرائیل»، و زاده و پرورده حومه شهر نیویورک است. در حال حاضر با یک سازمان غیردولتی بین المللی کار می کند و ساکن تل آویو است.