جینا شفر

جینا شفر

عن الكاتب
«جینا شفر»، مشاور روابط عمومی، همراه با شوهر و چهار فرزندش ساکن اورشلیم است.