آیلین صدیقی گبایزاده

عن الكاتب
آیلین صدیقی گبایزاده در شیراز بزرگ شده و در دوازده سالگی به ایالات متحده مهاجرت کرده است. علاقهٔ شدیدی که به روشنگری پیرامون یهودیان شرقی و سیر و سلوک و دستاوردهایشان دارد. هدف عمدهٔ او گشودن باب گفتگو پیرامون فداکاریهایی است که یهودیان شرقی ناچار برای حفظ جان، زیر فشار سرکوب حکومتها از خود نشان دادند.