ایدیت شفران گیتلمن

ایدیت شفران گیتلمن

عن الكاتب
«دکتر ایدیت شفران گیتلمن» از پژوهشگران «مرکز امنیت و دموکراسی» در «انستیتوی دموکراسی اسرائیل» است.