شیمعون شاپیرا

شیمعون شاپیرا

عن الكاتب
ژنرال بازنشسته دکتر شیمعون شاپیرا از پژوهشگران ارشد مرکزامور عمومی اورشلیم است. وی در مقام وزارت ارتش و رئیس کارکنان وزارت خارجه نخست وزیر اسرائیل خدمت کرده است. وی کتاب اینترنتی مرکز اورشلیم به نام ایران: از چالشی منطقه ای به خطری جهانی را ویرایش کرده است.