ناتان شارانسکی

عن الكاتب
ناتان شارانسکی از سیاستمداران، کنشگران حقوق بشر، و نویسنده-ای است که به عنوان یک «رفیوزنیک» ۹ سال در فاصلهٔ سال-های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ در زندان-های اتحاد جماهیر شوروی زندانی بود. شارانسکی از ژوئن ۲۰۰۹ تا اوت ۲۰۱۸ ریاست کمیتهٔ اجرایی «آژانس یهود» را به عهده داشت.