دیوید شارما

دیوید شارما

عن الكاتب
«دیوید شارما» سفیر استرالیا در اسرائیل است.