دیوید شاو

دیوید شاو

عن الكاتب
«دیوید شاو»، مشاور ارتباطات و از بنیانگزاران «KeshetUK» و رئیس انجمن گیهای یهودی لندن است.