مارکوس شف

مارکوس شف

عن الكاتب
«مارکوس شف» مدیرعامل ایمپکت-سی‌ای، سازمان پژوهش و سیاست‌ که با نظارت و تحلیل بر آموزش، همسویی آن با استانداردهای بین‌المللی صلح و رواداری در چارچوب قطعنامه‌ و اعلامیه‌ی یونسکو را تعیین می‌کند.