یائیر شلگ

یائیر شلگ

عن الكاتب
«یائیر شلگ» مدیر برنامه‌ی «دین و دولت» در موسسه the Israel Democracy Institute است.