گرسون شر

گرسون شر

عن الكاتب
دکتر «گرسون شر» مدیر اجرایی و از کارکنان بازنشسته‌ی دولت ایالات متحده است که حرفه‌ی خود را وقف تلاقی همکاری علمی و امور بین‌الملل و امنیت جهانی (به‌ویژه کشورهای اتحاد سابق شوروی) کرده است.