شخر شوخط

شخر شوخط

عن الكاتب
سرتیپ بازنشسته «شخر شوخط» فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل در سالهای 2012 – 2015