الیعاد شراگا

الیعاد شراگا

عن الكاتب
«الیعاد شراگا» بنیانگزار و رئیس هیئت مدیره «جنبش برای (بررسی) کیفیت دولت در اسرائیل» است.