جک شوارتز

جک شوارتز

عن الكاتب
«جک شوارتز» از ویراستاران پیشین روزنامه مشهور «نیوز-دی» است.