شوشانا شوارتز

شوشانا شوارتز

عن الكاتب
«شوشانا شوارتز» مشاور اعتیاد و مربی اسب‌ سواری درمانی در ریتورمو، نویسنده‌ی چهار کتاب و مقاله‌نویس هفتگی مجله‌ی «میشپاخا» است.