دانی سیگل

دانی سیگل

عن الكاتب
«دانی سیگل» نویسنده، سخنران، شاعری شناخته شده است که در بیش از ۵۰۰ جامعه یهودی آمریکای شمالی در باره صدقه و ارزش های یهودی، در کنار شعرخوانی های خود، سخن گفته است. وی نویسنده ۲۹ و نیم کتاب در موضوعاتی نظیر «راهکارهای قهرمانی صدقه شخصی» و ضرب المثل های تلمود درباره گذران خوب زندگی یهودی نوشته است. گفته شده است سیگل بزرگترین کارشناس کمک جزئی مالی است.