الکس سینکلر

الکس سینکلر

عن الكاتب
دکتر الکس سینکلر مشاور ارشد توسعه بین المللی و متون زبان انگلیسی در «شاهاریت»، یک سازمان غیرانتفاعی اسرائيلی که به نمونه های مدرن سیاسی و مدنی مایل به عبور از محدودیت های مجموعه های سنتی پشتیبانی ارائه می دهد. وی نویسنده کتاب «عشق به چهره واقعی اسرائيل:‌ برنامه آموزشی برای صیونیسم لیبرال» است. سینکلر در شهر مودیعین در اسرائيل زندگی می کند.