یدیدیا جولیان سینکلر

یدیدیا جولیان سینکلر

عن الكاتب
«یدیدیا جولیان سینکلر» در دنیای فن آوری پاک اسرائیلی کار می کند. پیش از آنکه به اسرائیل نقل مکان کند، در دولت انگلستان اقتصاددان بود. در اوقات فراغت اش به نویسندگی و ترجمه و راهنمایی گردشگری شهری و آموزش متون و منابع یهودی می پردازد. وی دانش-آموخته آکسفورد و هاروارد است و با همسر و پنج فرزند خود در اورشلیم زندگی می کند.