جرالد اسکولینک

جرالد اسکولینک

عن الكاتب
«جرالد اسکولینک» رهبر معنوی مرکز یهودیان «فورست هیل» در نیویورک است.