افرائیم سنه

عن الكاتب
دکتر «افرائیم سنه»، ژنرال بازنشستهٔ نیروهای دفاعی اسرائيل، وزیر پیشین و معاون پیشین دفاعی دولتهای اسرائیل بوده و اکنون از اعضای شورای اجرایی فرماندهان خواهان امنیت اسرائیل است.