لیئا سویبل

لیئا سویبل

عن الكاتب
«لیئا سویبل» بنیانگزار و مدیرعامل «فونته لاتینا»، یک سازمان غیرانتفاعی غیردولتی که موانع جغرافیایی و زبانی اسپانیولی جهانی را برای رسانه‌های پوشش‌دهنده اخبار و مطالب مربوط به اسرائیل و خاورمیانه از میان بر‌می‌دارد. این سازمان که در اورشلیم، مادرید، میامی، و فلوریدا دفتر دارد، تنها بنیادی از نوع خود است که رسانه‌های جهانی اسپانیول را به این زبان و همزمان با وقوع خبر دخیل می‌دارد.