ویکتور سورنسن

ویکتور سورنسن

عن الكاتب
«ویکتور سورنسن» مدیر انجمن اروپایی حفظ و اشاعه‌ی فرهنگ و میراث فرهنگی یهودی و سخنگوی جامعه‌ی یهودیان بارسلونا است.