وردا اسپیگل

وردا اسپیگل

بیشتر
عن الكاتب
«وردا اسپیگل» در گذشته پرستار مسئول «واحد سیار بدوی» در جنوب اسرائیل و مدیر بخش سلامتی مادران و کودکان در وزارت بهداری حومه اورشلیم بوده و هم اکنون در مرکز پزشکی «شیبا» در «تل هاشومر» مشغول به کار است.