جاشوآ استنتون

جاشوآ استنتون

عن الكاتب
«جاشوآ استنتون» از رهبران معنونی کنیسا «مانهاتان» است. اخیرا به عنوان دستیار خاخام در کنیسا «بنی یشورون» در نیوجرسی خدمت کرده و مدیریت مرکز یهودیت جهانی کالج عبری را به عهده داشته است. وی از بنیانگزاران مجلهی مطالعات بینامذهبی است و یکی از فینالیستهای دریافت جایزهی ۱۰۰۰۰۰ دلاری همزیستی. مقالههای وی تنها نظرات شخص وی را بیان میدارند.