دیوید استاو

دیوید استاو

عن الكاتب
خاخام دیوید استاو خاخام ارشد شهر «شوهم» در مرکز اسرائیل است، و بنیانگزار و رئیس سازمان خاخامی «زوهار» (Tzohar Rabbinical Organization).