جرالد استاینبرگ

جرالد استاینبرگ

عن الكاتب
جرالد استاینبرگ استاد علوم سیاسی در دانشگاه بار-ایلان در اسرائیل و رئیس سازمان غیرانتفاعی «مانیتور» است.