یدیدیا استرن

یدیدیا استرن

عن الكاتب
«یدیدیا استرن» معاون پژوهشی انستیتوی دموکراسی اسرائیل و استاد حقوق دانشگاه بار-ایلان است.