استفان استرن

عن الكاتب
دکتر «استفان استرن» نویسندهٔ کتاب «بازپس-گیری پسر شرور: رویارویی با یهودیت در آثار فیلسوفان سکولار یهودی» است. وی دانشیار مطالعات یهودیت و مطالعات بینادینی است.