راشل استومل

راشل استومل

عن الكاتب
«راشل استومل» مترجم متون ادبی، طراح گرافیکی، و از شاعران اسلم است. به عدالت اجتماعی در جوامع یهودی، و به ویژه حقوق زنان و امور مربوط به ارتباط مذهب و دولت علاقه‌ای پرشور دارد.