ملودی سوشارویتز

ملودی سوشارویتز

عن الكاتب
ملودی سوشارویتز، مشاور در امور ارتباطات و استراتژی در اسرائیل و آلمان