رومی سوسمن

رومی سوسمن

عن الكاتب
«رومی سوسمن» معلم زبان انگلیسی است. در زمان های که سرگرم کار نیست، شش پسر زیر پانزده سال خود را بزرگ می کند، و زندگی روزمره خود را به عنوان یک اولاه می گذراند، و بلاگ نویسی می کند، هم در این وبسایت و هم در وبلاگ شخصی خودش.