ایلانا استوکمان

ایلانا استوکمان

عن الكاتب
دکتر ایلانا استوکمان نویسنده ای است که موفق به دریافت جایزه شده، از متفکران پیشرو یهودی فمینیست است، آموزشگر و کنشگر اجتماعی است و از ناشران خودانتشار و در کل سالک معنویت است. او چهار کتاب پیرامون جنسیت و جامعه نوشته که دو تای آن برنده جایزه شورای ملی کتاب یهود شده اند.